ค่ายแบ่งปั๋น

ค่ายแบ่งปั๋น มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดหรือชุมชนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ และประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้มีศักยภาพในการให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ หรือให้บริ การทางด้านไอทีอื่น ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต ก่อเกิดเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านไอทีในพื้นที่ที่สามารถร่วมกันรับงานจากพื้นที่อื่นได้

ค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 2

มีนาคม 2564: ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดค่ายแบ่งปั๋นครั้งที่ 2 ขึ้นที่ THNIC Academy จ.ตาก มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาสลับกันไปให้ความรู้ทุกสัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในแต่ละด้าน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 7 ครั้ง และการแข่งขัน Hackathon 1 ครั้ง และแบ่งผู้เข้าอบรมแบ่งหมวดความรู้ออกเป็น 4 หมวดคือ

  1. Web Programming
  2. Web Design
  3. Web Marketing
  4. Web Content

หัวข้อการอบรบ

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ สถานที่อบรม
1 13 มี.ค. 64 การเตรียมเนื้อหา, การผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ และ Domain and Hosting THNIC Academy
2 20 มี.ค. 64 Domain and Hosting THNIC Academy
3 3 เม.ย. 64 Web Design THNIC Academy
4 8 พ.ค. 64 Photoshop Online
5 15 พ.ค. 64 WordPress installation & Configuration Online
6 22 พ.ค. 64 WordPress installation & Configuration (2) และ Content Marketing Online
7 29 พ.ค. 64 Media production (vdo, sound, content) Online
8 5-6 มิ.ย. 64 Hackathon Online

การอบรมครั้งที่ 1: วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 

วันเปิดค่ายแบ่งปั๋นครั้งที่ 2 THNIC Academy .ตาก มีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ายจำนวน 25คน 

ช่วงเช้าเป็นการชี้แจงกำหนดการค่าย โดยผู้ร่วมค่ายจะได้รับการอบรมทั้งหมด 7 ครั้ง และครั้งที่ 8 เป็นการแข่งขัน Hackathon ผู้เข้าร่วมค่ายต้องจัดทำเว็บไซต์ภายในเวลาที่กำหนด และนำเสนอผลงานในวันปิดค่าย

จากนั้นเริ่มการอบรมหัวข้อ การเตรียมเนื้อหา, การผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ และช่วงบ่ายอบรมหัวข้อ Domain and Hosting

การอบรมครั้งที่ 2: วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 

ครั้งนี้ผู้ร่วมค่ายได้เรียนเรื่อง Domain Name และ Hosting ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตโดเมน, ประเภทของเว็บโฮสติ้ง, การใช้งานระบบบริหารโฮสต์ในแบบต่าง ๆ และการให้บริการอื่น ๆ ของโฮสติ้ง

ช่วงบ่ายมีการทำเวิร์คชอป โดยวิทยากรได้ให้ปฏิบัติจริงในการตั้งค่า DNS, ทดลองการอัปโหลดไฟล์ต่าง ๆ และทดลองใช้งาน database

และหัวข้อพิเศษจากทีมผู้พัฒนาเว็บไซต์ วัดฝุ่น.ไทย จากห้องปฏิบัติการ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เข้ามาเล่าถึงการเก็บข้อมูลฝุ่นผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ และนำมาแสดงบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลตลอดเวลา

โดยเว็บไซต์ วัดฝุ่น.ไทย เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดูข้อมูลความหนาแน่นของฝุ่น เป็นข้อมูลในการปฏิบัติตัวป้องกัน รวมทั้งยังเปิดให้นักวิจัยและนักพัฒนา สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ เช่นวิเคราะห์ถึงรูปแบบการกระจายและการเกิดของฝุ่นในแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น

การอบรมครั้งที่ 3: วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

ผู้เข้าร่วมค่ายเรียนเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ อาทิ User Experience และ User Interface, ข้อแตกต่างระหว่างนักออกแบบ UX และนักพัฒนา UI, ทฤษฎีการออกแบบและการคิดเชิงออกแบบ เป็นต้น

ช่วงบ่าย ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต มาเล่าให้ฟังถึงกำเนิดอินเทอร์เน็ต และพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต จากนั้นทีมผู้พัฒนาเว็บไซต์ วัดฝุ่น.ไทย จากห้องปฏิบัติการ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) มาเล่าถึงการพัฒนาเว็บไซต์ภายในตัวอุปกรณ์วัดฝุ่น

ปิดท้ายด้วยเวิร์คชอปให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบโครงร่าง (Wireframe) เพื่อนำไปใช้ทำเว็บไซต์

การอบรมครั้งที่ 4-7 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ทาง THNIC Academy จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม จากเดิมจัดอบรมที่ THNIC Academy เปลี่ยนเป็นอบรมออนไลน์  โดยหัวข้อการอบรมออนไลน์ครั้งที่ 4-7 มีดังนี้

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ
4 8 พ.ค. 64 Photoshop
5 15 พ.ค. 64 WordPress installation & Configuration
6 22 พ.ค. 64 WordPress installation & Configuration (2) และ Content Marketing
7 29 พ.ค. 64 Media production (vdo, sound, content)

กิจกรรม Hackathon: วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564

กิจกรรมสุดท้ายของค่ายแบ่งปั๋นครั้งที่ 2  ผู้เข้าร่วมค่ายได้ร่วมกันสร้างเว็บไซต์จากโจทย์ที่ให้แต่ละทีมทำเว็บสำหรับ ชุมชน/ธุรกิจ/ร้านค้า/หน่วยงาน ตามที่แต่ละทีมเลือกมา และนำเสนอผลงาน ให้กับคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมค่าย นอกจากนี้เรายังมอบรางวัลพิเศษให้กับกลุ่มที่สามารถนำเว็บไซต์ของตนไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของ Universal Acceptance ในบางระดับด้วย

ผู้สนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรมค่ายแบ่งปั๋น ได้แก่

รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล

รางวัล ชื่อทีม เว็บไซต์
ชนะเลิศ
เงินรางวัล 10,000 บาท
AGM กระเช้าโอ๋ทอป.ไทย
รองชนะเลิศ
เงินรางวัล 5,000 บาท
OMG บ้านป่าไร่เหนือ.ไทย
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล ทีมละ 3,000 บาท
O-Two
Diamond is unbreakable
A dream
Yumๆ
Angelo
กาดต้าตง.ไทย
โมบายช้อปตาก.ไทย
ทูคาร์.ไทย
พาไปกิน.ไทย
วิสด้อมฟิลด์.ไทย
รางวัลพิเศษ อีเมลภาษาไทย
เงินรางวัล ทีมละ 3,000 บาท
O-Two
Diamond is unbreakable
กาดต้าตง.ไทย
โมบายช้อปตาก.ไทย

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าร่วมค่ายแบ่งปั๋นครั้งที่ 2

ค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 1

ค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 1 เป็นค่ายนำร่องที่มูลนิธิทีเอชนิค จัดร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 

    วันแรกน้อง ๆ ที่เข้าร่วมค่ายร่วมกันคิดหัวข้อและกำหนดทิศทางเว็บไซต์ของกลุ่ม ช่วงบ่ายแยกกันเข้าฟังบรรยายตามหัวข้อที่แต่ละคนรับผิดชอบ ได้แก่ Web Content, Web Developer, Web Design

ตัวอย่างผลงานของน้อง ๆ ในค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม (หมายเหตุ: เว็บผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบฝึกหัดในห้องเรียน ไม่ได้นำไปใช้งานจริงหรือใช้งานเชิงพาณิชย์)