ศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา THNICF ได้ดำเนินโครงการที่เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มช่างเทคนิคประจำหมู่บ้านซึ่งทำหน้าที่ดูระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชน กลุ่มวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 THNICF ได้จัดค่ายไอทีที่มีชื่อว่า “ค่ายแบ่งปั๋น” ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก เยาวชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำในพื้นที่ และลดการย้ายถิ่นฐานไปสู่เมืองใหญ่

จากกิจกรรมเที่ผ่านมา THNICF ตระหนักว่าควรมีการวางแผนระยะยาวและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยเหตุนี้ THNICF จึงมีดำริจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยเสริมสร้างศักยภาพ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เน้นเพิ่มทักษะทางเทคนิคและแนวคิดแบบผู้ประกอบการ เพื่อให้พวกเขาสามารถสนับสนุนชุมชนให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล และการที่จะเชื่อมโยงเยาวชนเข้ากับชุมชน ทั้งสองฝ่ายจำเป็นจะต้องมีความพร้อมทางด้านดิจิทัลเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  • เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะดิจิทัล จัดให้มีทรัพยากร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และผู้สอนที่มีศักยภาพ
  • ส่งเสริมโอกาสในการสร้างเครือข่ายสำหรับเยาวชนและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกิจกรรมและความร่วมมือ
  • เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและส่งเสริมความคิดริเริ่ม

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
  • ประชาชนในจังหวัดตาก
  • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก

Location

จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของไทย และมีบรอดแบนด์ครอบคลุมน้อยที่สุด จึงได้รับเลือกให้เป็นสถานที่หนึ่งที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นเครือข่ายชุมชนของ THNICF มาตั้งแต่ปี 2556 ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy Center) จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัดตาก ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันและนักพัฒนาเนื้อหา มีห้องฝึกอบรมและห้องประชุมสำหรับใช้เป็นที่พบปะทำกิจกรรมในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

THNIC ACADEMY CENTER

56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

เปิดแผนที่ใน Google Maps