ค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 3

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม และ 12 – 14 สิงหาคม 2565
ณ ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC ACADEMY)

ค่ายแบ่งปั๋น เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดหรือชุมชนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ และประชากรมีการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้มีศักยภาพในการให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ หรือให้บริการด้านไอทีอื่น ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต พร้อมทั้งก่อเกิดเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านไอทีในพื้นที่ที่สามารถร่วมกันรับงานจากพื้นที่อื่นได้

ปี 2565 ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 3 ขึ้นที่ THNIC Academy จ.ตาก โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ค่ายแบ่งปั๋นในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมรวม 7 วัน โดยแบ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ 5 วัน และกิจกรรม Hackathon 2 วัน เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

1. Web Programming
2. Web Design
3. Web Marketing
4. Web Content

หัวข้อการอบรม
28 กรกฎาคม 2565
การเตรียมเนื้อหา การผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ และ Content Marketing
28 กรกฎาคม 2565
Media Production
29 กรกฎาคม 2565
Web Design
30 กรกฎาคม 2565
Hosting & Domain
31 กรกฎาคม 2565
WordPress และการทำให้เป็น Universal Acceptance
12 สิงหาคม 2565
SEO
13-14 สิงหาคม 2565
Hackathon

การอบรมครั้งที่ 1: วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565

      กิจกรรมค่ายแบ่งปั๋นในช่วงแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 เป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีหัวข้ออบรมเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ดังนี้

  1. การเตรียมเนื้อหา การผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ และ Content Marketing 
  2. Media Production 
  3. Web Design 
  4. Hosting & Domain 
  5. การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress และการทำให้เป็น Universal Acceptance

      สำหรับค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 3 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก จำนวน 28 คน ดังนี้ 

  1. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จำนวน 4 คน
  2. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม  จำนวน 11 คน
  3. โรงเรียนผดุงปัญญา จำนวน 5 คน
  4. วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 8 คน

      นอกจากจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์แล้ว น้อง ๆ ยังสนุกกับการตอบคำถามชิงรางวัลช่วงท้ายของกิจกรรมในละวันอีกด้วย

การอบรมครั้งที่ 2 และ กิจกรรม Hackathon: วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565

      วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ Search Engine Optimization หรือ SEO ที่จะช่วยทำให้ผลการค้นหาเว็บไซต์ผ่าน Search Engine ปรากฎเว็บไซต์นั้น ๆ ในลำดับแรก ๆ สอนโดย คุณปาริศ ฤทธิชัย SEO Specialist จาก บริษัท แองก้า แบงค็อก จำกัด และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติให้น้อง ๆ ได้ลงมือทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองตามโจทย์ ซึ่งทุกคนสามารถทำเว็บไซต์ได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

      วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 กิจกรรม “Hackathon แข่งขันทำเว็บไซต์” โดยโจทย์การแข่งขันปีนี้ คือ “เว็บไซต์ตลาดชุมชน” โดยให้แต่ละทีมคัดเลือกตลาดชุมชนมานำเสนอ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม Hackathon แข่งขันทำเว็บไซต์ น้อง ๆ แต่ละทีมได้นำเสนอผลงานเว็บไซต์ต่อคณะกรรมการ โดยทีมที่ได้รับรางวัลมี ดังนี้

รางวัล ชื่อทีม เว็บไซต์

ชนะเลิศ
เงินรางวัล 10,000 บาท

BUMBLEBEE

รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 5,000 บาท

WITH FEAR

รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 3,000 บาท

QUEEN OF M.R.W

รางวัลพิเศษอีเมลภาษาไทย 
เงินรางวัล ทีมละ 3,000 บาท

QUEEN OF M.R.W
PPS101

      ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน จากนั้นได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแบ่งปั๋นในครั้งนี้ และคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 3 และกล่าวปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ

ผลงานของผู้เข้าร่วมค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 3