ค่ายแบ่งปั๋น เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดหรือชุมชนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ และประชากรมีการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้มีศักยภาพในการให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ หรือให้บริการด้านไอทีอื่น ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต พร้อมทั้งก่อเกิดเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านไอทีในพื้นที่ที่สามารถร่วมกันรับงานจากพื้นที่อื่นได้

      ปี 2566 ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4 ณ THNIC Academy จ.ตาก ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2566 และ 3 – 7 เมษายน 2566 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ค่ายแบ่งปั๋นในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมรวม 6 วัน โดยแบ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ 4 วัน และกิจกรรม Hackathon 2 วัน เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

เนื้อหาการอบรม

Web Programming

Web Design

Web Marketing

Web Content

หัวข้อการอบรม

26 มีนาคม 2566                                       

-  การเตรียมเนื้อหา และการผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Online)
-  จริยธรรมการทำเว็บไซต์ (Online)

3 เมษายน 2566

-  การผลิตมีเดีย (Media Production)
-  Domain & Hosting

4 เมษายน 2566

-  WordPress

5 เมษายน 2566

-  Web Design
-  WordPress และการทำให้เป็น Universal Acceptance

6 เมษายน 2566

-  Web Marketing & SEO
-  Hackathon

7 เมษายน 2566

-  Hackathon

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย และ ปวช.
มีความสนใจและตั้งใจจริงในการเรียนรู้
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้ทุกวัน

รางวัลกิจกรรม HACKATHON

รางวัลที่ 1

-  ทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลที่ 2

-  ทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลที่ 3

-  ทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลพิเศษ

-  ทุนการศึกษา 3,000 บาท สำหรับทีมที่ทำเว็บไซต์รองรับอีเมลภาษาไทยได้

รางวัลพิเศษ                                                                      

-  ทุนการศึกษา 3,000 บาท สำหรับทีมที่ทำเว็บไซต์ได้ตามข้อกำหนดหลังจบค่าย 

กิจกรรมค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4 ณ THNIC Academy จ.ตาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2566 และ 3 – 7 เมษายน 2566 

สำหรับปีนี้ค่ายแบ่งปั๋นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดตากสมัครเข้าร่วมกว่า 10 ทีม จำนวน 38 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกและอบรมครบหลักสูตรทั้งหมด 7 ทีม รวม 26 คน ดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร  4  คน
  2. โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร  4  คน
  3. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม  4  คน
  4. โรงเรียนพบพระวิทยาคม  4  คน
  5. โรงเรียนพบพระวิทยาคม  3  คน
  6. โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร + โรงเรียนตากวิทยาคม  4  คน
  7. โรงเรียนผดุงปัญญา  3  คน

วันที่ 26 มีนาคม 2566 เริ่มต้นค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4 ด้วยเข้าค่ายแบบออนไลน์ มีการแนะนำค่ายจากคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการ THNIC Academy และแนะนำการเตรียมเนื้อหาและการผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยคุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

รวมทั้งอบรมหัวข้อ จริยธรรมการทำเว็บไซต์ โดยคุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น, สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนที่น้องจะได้เข้าค่ายจริงในสัปดาห์ต่อไป ค่ายครั้งนี้มีน้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน

วันที่ 3 เมษายน 2566 น้อง ๆ ได้เรียนเรื่องการผลิตมีเดีย สอนโดย คุณสิทธิพล ปราจันทร์, มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยและ Domain & Hosting โดยคุณจิรศักดิ์ จุลวัจน์, บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นวิทยากรผู้สอน

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวิร์กชอปหัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress โดยคุณจามิกร ผิวละออง, สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย เป็นวิทยากรผู้สอน

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวิร์กชอปหัวข้อ การออกแบบเว็บไซต์ (web design) สอนโดยคุณธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม, บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด และ การทำเว็บไซต์ให้เป็น Universal Acceptance โดยคุณจามิกร ผิวละออง, สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย เป็นวิทยากรผู้สอน

วันที่ 6 เมษายน 2566 อบรมออนไลน์หัวข้อ Web Marketing & SEO  โดยคุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ, สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย เป็นวิทยากรผู้สอน

จากนั้น น้อง ๆ ได้เริ่มกิจกรรม “Hackathon แข่งขันทำเว็บไซต์” สำหรับโจทย์ปีนี้ คือ สร้างเว็บไซต์แพลตฟอร์มสำหรับแสดง “Portfolio” (เว็บไซต์แสดงผลงานและนำเสนอตัวเอง) เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมผลงาน สำหรับน้อง ๆ ที่จะใช้ไปยื่นสมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 7 เมษายน 2566 น้องได้ทำกิจกรรม Hackathon ต่อเนื่องมาจนถึงเวลา 12:00 น. และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงาน ทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 

ทีมที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม NtBk
ร.ร. พบพระวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 3,000 บาท

ทีม T1 Launcher
ร.ร. ตากพิทยาคม, 
ร.ร.เทศบาล 1 กิตติขจร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 2,000 บาท

ทีม KiDs³
ร.ร.บ้านตากประชาวิทยาคาร

นอกจากนี้ทั้ง 7 ทีมที่เข้าร่วมค่ายยังได้รับรางวัลพิเศษ สำหรับการทำเว็บไซต์รองรับอีเมลภาษาไทยได้ เป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท 

ในช่วงท้ายของกิจกรรม ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้มอบเกียรติบัตร รวมทั้งกล่าวให้โอวาทเพื่อปิดค่ายแบ่งปั๋น ครั้งที่ 4 อย่างสมบูรณ์

สถานที่อบรม

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy)
ที่ตั้ง: 56/1 ถนนมหาดไทยบำรุง, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธรากร จันลาภา (พี่ชัย)
โทร. 084-1562991
Email: tharakorn@thnic.or.th หรือ ชัยธรากร@คน.ไทย