THNIC Academy จัดอบรม Computational Thinking and Programming Skill สำหรับนักเรียน ม.ต้น

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Computational Thinking and Programming Skill สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่จังหวัดตาก โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 สัปดาห์ เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 เป็นการอบรมครั้งแรก โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่การอบรม เริ่มจากการปูพื้นฐานวิชาวิทยาการคำนวณ (Computattional Thinking) เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับขั้น โดยแยกย่อยปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทีละส่วน และมีกิจกรรมเกมส์ที่ช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ พร้อมทั้งฝึกการใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะในการแก้ปัญหา รวมถึงเพิ่มความสนุกสนานและรู้สึกตื่นตัวพร้อมต่อการเรียนรู้ต่อไป

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

สัปดาห์นี้น้อง ๆ ผู้เข้าอบรมได้ใช้ทักษะที่ได้ฝึกมาในสัปดาห์ก่อนเช่น กระบวนการแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับขั้น มาฝึกสร้างโปรแกรมเบื้องต้นผ่านเครื่องมือจาก code.org โดยเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้เขียนโปรแกรม แล้วฝึกฝนการสร้างเกมส์และการออกแบบแอปพลิเคชัน (Application) อย่างง่าย รวมถึงการเรียนแนวคิดเพื่อเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือการเรียนโค้ดแบบ “ถอดปลั๊ก” ในกิจกรรม Unplugged Coding นั่นเอง

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมหลักสูตร Computational Thinking & Programming Skill สำหรับน้อง ๆ ม.ต้น ซึ่งหลักสูตรนี้มีทั้งหมด 3 สัปดาห์ รวม 6 วัน โดยน้อง ๆ ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกมส์ต่าง ๆ เช่น เกมส์ทายตัวเลข เกมส์แบ่งหมวดหมู่สิ่งของ เกมส์ทอนเหรียญ รวมทั้งฝึกออกแบบหน้าจอด้วยการวาด Wireframe และออกแบบ UX/UI อีกด้วย จากการสัมภาษณ์น้อง ๆ ที่เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรนี้พบว่า หลายคนมีความรู้และสนุกกับวิชาวิทยาการคำนวณมากขึ้น ทั้งยังได้ลงมือฝึกเขียนโปรแกรมต่าง ๆ จนสามารถเห็นผลงานออกมาได้จริง และมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น สำหรับน้อง ๆ ที่มาเรียนกับทาง THNIC Academy จนจบหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเพิ่มในแฟ้มสะสมงานของน้องต่อไป