อบรมหลักสูตร Computational Thinking & Programming Skill

หลักสูตร Computational Thinking & Programming Skill 

สำหรับ ม.ปลาย, ปวช. และ ปวส. 
ณ ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC ACADEMY)

การอบรมวิชาวิทยาการคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ Computational Thinking & Programming Skill มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนใจด้านการคิดเชิงตรรกะและพัฒนาศักยภาพในด้านอัลกอริทึม (Algorithm) ตลอดจนความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มพูนความสนใจในการเป็นนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน โดยจัดให้มีการอบรมในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 

สำหรับการอบรมจะจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน คือ ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 6 วัน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–27 มีนาคม และ วันที่ 1-3 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ THNIC ACADEMY https://academy.thnic.or.th/map/ 

ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย, ปวช. และ ปวส. สมัครเข้าอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม พร้อมทั้งสร้างความสนใจด้านการคิดเชิงตรรกะและการเป็นนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปในอนาคต

กําหนดการ
2-17 มีนาคม 2565
เปิดรับสมัคร
18-20 มีนาคม 2565
สัมภาษณ์ผู้สมัคร
21 มีนาคม 2565
ประกาศผลการสมัคร
25 มีนาคม 2565
เริ่มกิจกรรมอบรม
3 เมษายน 2565
อบรมวันสุดท้าย พิธีปิดจบหลักสูตร

การอบรมครั้งนี้มีค่าอบรม จำนวน 1,000 บาท โดยจะคืนให้เมื่อเรียนครบตามเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธรากร จันลาภา โทร. 08 4156 2991  หรืออีเมล tharakorn@thnic.or.th

การอบรมครั้งที่ 1 : 25 – 27 มีนาคม 2565

      คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Computational Thinking and Programming Skill พร้อมแนะนำประวัติความเป็นมา และพันธกิจของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และการตั้งศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy ขึ้นที่จังหวัดตาก

     จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้บรรยายวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Thinking เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ไปสู่ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ Programming Skill ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ใช้ AppLab จาก code.org เพื่อเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมฯ เบื้องต้น เช่น การกำหนดค่าตัวแปร การเขียนโปรมแกรมแบบมีเงื่อนไข การเพิ่มคำสั่งการทำงานซ้ำ เป็นต้น

การอบรมครั้งที่ 2 : 1 – 3 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 1 – 3 เมษายน 2565 THNIC Academy ได้จัดอบรมหลักสูตร Computational Thinking & Programming Skill สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ในพื้นที่ จ.ตาก เป็นสัปดาห์สุดท้าย ตลอดหลักสูตร 2 สัปดาห์ รวม 6 วัน โดยน้อง ๆ ยังให้ความสนใจในการอบรมกันอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากน้อง ๆ ส่วนใหญ่จะมาจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตากแล้ว เรายังได้มีโอกาสต้อนรับน้องจากจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมอบรมกับเราด้วย นอกจากนี้ยังมีน้อง ม.1 อีก 4 คนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้ฝึกการ coding เบื้องต้นไปพร้อม ๆ กัน  

ใน 3 วันสุดท้ายนี้ ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยากรหลักของเรา ได้เริ่มให้น้องได้รู้จักแนวทางการ coding อย่างจริงจัง โดยใช้ภาษา C++  

จากการสัมภาษณ์เบื้องต้น น้อง ๆ หลายคนแสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์อย่างเป็นเรื่องเป็นราว และเริ่มรู้สึกสนุก พร้อมที่จะต่อยอดต่อไป  ทั้งนี้ในคอร์สครั้งนี้ มีน้อง ๆ ม.ปลายผ่านการอบรมทั้งสิ้น 24 คน โดยน้อง ๆ ที่จบหลักสูตร ก็ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการอบรมไว้ประดับ portfolio กันอีกด้วย