การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Computational Thinking Workshop” 

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565 

ณ ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC ACADEMY)

      ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนด้านแนวคิดเชิงตรรกะ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และต่อยอดองค์ความรู้ที่จะช่วยในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม

      หลักสูตรนี้มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร

กําหนดการ
1 – 31 มีนาคม 2565
เปิดรับสมัคร
4 เมษายน 2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมประชุมฯ
4 – 6 พฤษภาคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Computational Thinking Workshop"

สถานที่: 

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC ACADEMY)

แผนที่ https://academy.thnic.or.th/map

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณธรากร จันลาภา โทร. 08 4156 2991, อีเมล tharakorn@thnic.or.th

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Computational Thinking Workshop สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จ. ตาก โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (สพป. ตาก เขต1), เทศบาลเมืองตาก และโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

วัตถุประสงค์หลักของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณ ที่ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งการอบรมครั้งนี้วิทยากรนำโดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้บรรยายเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณ การคิดเชิงตรรกะ การแก้ปัญหาด้วยอัลกอลิทึม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่าง ๆ การใช้เครื่องมือออนไลน์เช่น AppLab จาก code.org เป็นต้น พร้อมทั้งฝึกการสร้างเกมส์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับรายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อให้ครูและบุคลาการทางการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณในชั้นเรียนต่อไป

ในพิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1 และนายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก ร่วมมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมทุกคน ในการนี้นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยกล่าวต้อนรับ