หลักสูตร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)

Network Training for Technician

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC ACADEMY)

แผนที่ https://academy.thnic.or.th/map

จุดประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงหลักการและระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีทักษะและเข้าใจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อการใช้งานทางธุรกิจและสังคม

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่าย เทคโนโลยีสื่อสัญญาณ การให้บริการอินเทอร์เน็ตและประโยชน์การใช้งาน การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรม อุปกรณ์และแนวทางการติดตั้งเครือข่าย การทดสอบสัญญาณและการแก้ปัญหาการลดทอนสัญญาณ พื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาดูงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าอบรม

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
  • ไม่จำกัดอายุ
  • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่
  • มีความรู้พื้นฐานด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ

คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ผ่านการอบรม

  • รู้จักประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
  • รู้จักเทคโนโลยีด้านเครือข่าย
  • มีความรู้และความเข้าใจในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • รู้จักการให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • มีทักษะและความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

          ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร “ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)” ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 

          การอบรมครั้งนี้มีช่างเทคนิคชุมชนจากพื้นที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด, ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา และผู้สนใจจาก อ.เมือง จ.ตาก เข้าร่วมอบรมจำนวน 14 คน โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX) ร่วมกับห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (IntERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้บรรยายให้ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่าย เทคโนโลยีสื่อสัญญาณ พร้อมทั้งได้นำฝึกปฏิบัติการต่ออุปกรณ์และการติดตั้งเครือข่าย การทดสอบสัญญาณและการแก้ปัญหาการลดทอนสัญญาณ การลงพื้นที่เพื่อหาจุดติดตั้งที่เหมาะสม

           ช่วงท้ายการอบรมมีทีมงานจาก บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทั้งทีมช่าง และทีมประสานงาน ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนแม่กาษา มาเล่าประสบการณ์การทำงานจริงในโครงการ Net2Home ซึ่งเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่ถูกกว่า สำหรับชุมชนใดสนใจการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งดูแลโดยชุมชนเอง สามารถติดต่อโครงการ Net2Home 

ได้ที่ Line: กดลิงค์ https://lin.ee/YoxBPo9 

หรือสแกน