THNIC Academy จัดอบรม Computational Thinking and Programming Skill ม.ปลาย

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 3- 5 มิถุนายน 2566

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Computational Thinking and Programming Skill สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งหลักสูตรนี้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกและเข้าอบรมจำนวน 33 คน 

การอบรมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ อบรมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งสัปดาห์แรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2566 โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่การอบรม โดยเริ่มจากการแนะนำเกี่ยวกับ Computer Science, ปูพื้นฐานวิชาวิทยาการคำนวณ (Computational Thinking), กิจกรรมเกมส์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Algorithm Design ที่ช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ พร้อมทั้งฝึกการใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะในการแก้ปัญหา ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกมส์ เช่น เกมส์ทอนเหรียญ รวมทั้งฝึกออกแบบหน้าจอด้วยการวาด Wireframe และออกแบบ UX/UI อีกด้วย

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566

การอบรมสัปดาห์ที่ 2 เริ่มด้วยการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงตรรกะ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ App Lab จาก code.org ช่วยในการเรียนรู้ จากนั้นทีมวิทยากรได้นำสู่บทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา C++ เริ่มเรียนรู้พื้นฐานโครงสร้างของภาษา C++ แล้วฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ 

ช่วงท้ายของกิจกรรมคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy ได้สรุปเกี่ยวกับการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณวิทยากรซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมทั้งทีมงานทุกคน และเชิญชวนน้อง ๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในคอร์สต่อไปด้วย