THNIC Academy จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Computational Thinking Workshop สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Computational Thinking Workshop สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จ. ตาก มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก),  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (สพป. ตาก เขต1) และเทศบาลเมืองตาก มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 16 คน จาก 11 โรงเรียนและ 1 หน่วยงาน

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่เนื้อหาอย่างเข้มข้น

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ (Computational Thinking) เป็นการเพิ่มเครื่องมือให้ครู อาจารย์ในการเรียนการสอนวิชาวิทยการคํานวณและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจบนแนวทางของ “วิทยาการคอมพิวเตอร์” ซึ่งจะส่งต่อไปยังนักเรียน เป็นพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมให้มีความชํานาญยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับที่อื่น มีศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการนำไปประกอบวิชาชีพต่อไป