THNIC Academy จัดอบรม Introduction to Programming ม.ปลาย

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Introduction to Programming สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอง หรือระดับกลางของหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 3 หลักสูตร โดยเนื้อหาเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากหลักสูตรแรกมาต่อยอดเพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเขียนโปรแกรมให้ผู้เข้าอบรมเริ่มนำการเขียนโปรแกรมที่ได้เรียนไปแก้ปัญหาหรือแก้โจทย์ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตร Introduction to Programming นี้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างการอบรมหลักสูตร Computational Thinking และการอบรมหลักสูตร Problem-Oriented Programming โดยเน้นปูพื้นทักษะการเขียนโปรแกรมให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมาก ก่อนที่จะไปยังหลักสูตรต่อไปที่มีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

การอบรมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ อบรมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งสัปดาห์แรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมวิทยากรได้นำเข้าสู่การอบรมโดยเริ่มจากการทบทวนเนื้อหาและปรับพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ซึ่งตลอดการอบรมทั้งสองวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างเข้มข้นผ่าน Lab ต่าง ๆ อีกด้วย

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566

การอบรมสัปดาห์ที่ 2 น้อง ๆ ได้เรียนรู้การสร้าง struck รวมถึง การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชั่น  ได้ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งจะทำให้มีทักษะการเขียนโปรแกรมที่ชำนาญมากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมอบรมหลักสูตรนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตากสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวนมากถึง 39 คน

ช่วงท้ายของกิจกรรมคุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy ได้สรุปเกี่ยวกับการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 23 คน  พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณวิทยากรซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรวมทั้งทีมงานทุกคน และเชิญชวนน้องๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในคอร์สต่อไปด้วย