ค่าย THNG

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group หรือ THNG Camp เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงด้านการสร้างมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคประชาสังคม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมไทย
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://thng.in.th